Przewóz materiałów niebezpiecznych - ADR

 

 

CD-5W-m-PA2

Instrukcja bezpieczestwa

instrukcja bezpieczestwa-cd-5w-m-pa2_edukacjainstrukcja bezpieczestwa-cd-5w-m-pa2_edukacja

kabina-CN-25-m (6 kom)

Instrukcja bezpieczestwa

Nalepki (edukacyjne)

 

 

 

 

 

 

 

Nowe zasady przewozu towarów niebezpiecznych

 

            1 stycznia 2012 r. weszła w życie nowa ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych.Wyjątkiem są tu jej art. 124 pkt 1 i 2 lit. a oraz b, które zaczęły obowiązywać 24 października 2011 r., a także art. 131 ust. 1-3 i 132 ust. 1 oraz 2, które weszły w życie 25 grudnia 2011 r.

Jednocześnie przestały obowiązywać:

 • stara ustawa z 28 października 2002 r. o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 199, poz. 1671 z późn. zm.),
 • stara ustawa z 31 marca 2004 r. o przewozie koleją towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 97, poz. 962 z późn. zm.).

Nowa ustawa określa zasady prowadzenia działalności w zakresie krajowego i międzynarodowego przewozu drogowego, koleją oraz żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych, a także organy i jednostki realizujące zadania związane z takim przewozem.

Powinniśmy także wiedzieć, że:

 • ADR to Umowa europejska dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych (ADR), sporządzona w Genewie dnia 30 września 1957 r. (Dz.U. z 2011 r. nr 110, poz. 641) ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w odniesieniu do Polski, ogłoszonymi we właściwy sposób;
 • RID to Regulamin dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych (RID) będący załącznikiem C do Konwencji o międzynarodowym przewozie kolejami (COTIF), sporządzonej w Bernie dnia 9 maja 1980 r. (Dz.U. z 2007 r. nr 100, poz. 674 i 675 z późn. zm.) ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w odniesieniu do Polski, ogłoszonymi we właściwy sposób;
 • ADN to Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu śródlądowymi drogami wodnymi towarów niebezpiecznych (ADN), zawarta w Genewie dnia 26 maja 2000 r. (Dz.U. z 2010 r. nr 235, poz. 1537) ze zmianami obowiązującymi od dnia ich wejścia w życie w odniesieniu do Polski, ogłoszonymi we właściwy sposób;
 • towar niebezpieczny to materiał lub przedmiot, który zgodnie z ADR, RID bądź ADN nie jest dopuszczony, odpowiednio, do przewozu drogowego, koleją albo żeglugą śródlądową lub jest dopuszczony do takiego przewozu na warunkach określonych w tych przepisach;
 • przewóz drogowy towarów niebezpiecznych to każde przemieszczenie takich towarów pojazdem po drodze publicznej lub innych ogólnodostępnych drogach, z uwzględnieniem postojów wymaganych podczas takiego przewozu i czynności z nim związanych;
 • przewóz koleją towarów niebezpiecznych to każde przemieszczenie takich towarów wagonem, z uwzględnieniem postojów wymaganych podczas takiego przewozu i czynności z nim związanych;
 • przewóz żeglugą śródlądową towarów niebezpiecznych to każde przemieszczenie takich towarów statkiem po wodach śródlądowych, z uwzględnieniem postojów wymaganych podczas takiego przewozu i czynności z nim związanych;
 • uczestnicy przewozu towarów niebezpiecznych to podmioty wymienione w ADR, RID lub ADN bądź jednostka wojskowa, prowadzące działalność związaną z takim przewozem;
 • osoba wykonująca czynności związane z przewozem towarów niebezpiecznychto osoba fizyczna zatrudniona przez uczestnika takiego przewozu lub wykonującą czynności na jego rzecz;
 • podmiot prowadzący kursy to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie prowadzenia kursów ADR oraz kursu na eksperta ADN, eksperta ADN ds. przewozu gazów i eksperta ADN ds. przewozu chemikaliów, a także kursów dla doradców ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych;
 • producent, upoważniony przedstawiciel i wprowadzenie do obrotu to producent, upoważniony przedstawiciel oraz wprowadzenie do obrotu w rozumieniu ustawy z 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz.U. z 2010 r. nr 138, poz. 935 z późn. zm.);
 • zaświadczenie ADR to dokument, który potwierdza ukończenie przez kierowcę kursu ADR i złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu dla kierowców wykonujących przewóz drogowy towarów niebezpiecznych;
 • świadectwo eksperta ADN to dokument, który potwierdza ukończenie kursu i złożenie z wynikiem pozytywnym egzaminu kończącego kurs na takiego eksperta;
 • pojazd to pojazd samochodowy lub zespół pojazdów, który składa się z pojazdu samochodowego i przyczepy bądź naczepy, albo ciągnika rolniczego i przyczepy, w rozumieniu ustawy z 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908 z późn. zm.), tzw. Kodeksu drogowego;
 • wagon to pojazd kolejowy bez własnego układu napędzającego, który porusza się na własnych kołach po torach kolejowych i jest używany do przewozu towarów;
 • statek to urządzenie pływające o napędzie mechanicznym lub bez takiego napędu, które jest używane do przewozu towarów;
 • środek transportu to pojazd, wagon lub statek używany do przewozu towarów niebezpiecznych;
 • urządzenie transportowe to urządzenie umieszczane w środku transportu lub trwale z nim połączone, wykorzystywane do przewozu towaru, przede wszystkim cysterna, kontener, kontener do przewozu luzem, wagon-bateria, pojazd-bateria, pojazd MEMU, wieloelementowy kontener do gazu (MEGC) i duży pojemnik do przewozu luzem (DPPL);
 • ciśnieniowe urządzenia transportowe to:

- naczynia ciśnieniowe, a w odpowiednich przypadkach ich zawory i inne wyposażenie, objęte działem 6.2. ADR, RID lub ADN,

- zbiorniki, pojazdy-baterie, wagony-baterie, wieloelementowe kontenery do gazu (MEGC), a w odpowiednich przypadkach ich zawory i inne wyposażenie, objęte działem 6.8 odpowiednio ADR, RID oraz ADN, jeżeli używane są zgodnie z odpowiednio ADR, RID i ADN w transporcie gazów klasy 2, z wyłączeniem gazów lub przedmiotów, które mają w kodzie klasyfikacyjnym cyfry 6 oraz 7, a także transporcie niektórych towarów niebezpiecznych innych klas określonych w nowej ustawie - ciśnieniowe urządzenia transportowe obejmują naboje gazowe (UN 2037), ale nie obejmują aerozoli (UN 1950), otwartych naczyń kriogenicznych, butli do aparatów oddechowych, gaśnic (UN 1044), jak również ciśnieniowych urządzeń transportowych wyłączonych zgodnie z podrozdziałem 1.1.3.2 odpowiednio ADR, RID, i ADN oraz z zakresu stosowania zasad budowy, a także badań opakowań zgodnie ze szczególnymi przepisami działu 3.3 odpowiednio ADR, RID oraz ADN;

 • użytkowanie to napełnianie, okresowe przechowywanie połączone z przewozem, opróżnianie lub ponowne napełnianie ciśnieniowych urządzeń transportowych;
 • znak zgodności ? to oznakowanie, które potwierdza zgodność ciśnieniowego urządzenia transportowego z wymaganiami określonymi odpowiednio w ADR, RID i ADN oraz nowej ustawie.

 

Ważne

Ustalono, że:

 • nowa ustawa nie ma zastosowania do przewozu towarów niebezpiecznych:

- w przypadkach wskazanych odpowiednio w ADR, RID lub ADN,

- statkami morskimi na morskich wodach wewnętrznych,

- promami pływającymi po wodach morskich, przepływającymi po śródlądowej drodze wodnej lub przez port,

- wykonywanego w całości w granicach obszaru niebędącego obszarem ogólnodostępnym;

 • przy krajowym przewozie towarów niebezpiecznych nie obowiązują wymagania odpowiednio ADR, RID lub ADN, które dotyczą używania języków innych niż polski;
 • w kwestiach, które nie zostały uregulowane przez nową ustawę, do przewozu towarów niebezpiecznych, w tym środków transportu i urządzeń transportowych, należy stosować odpowiednio ADR, RID lub ADN.

Podstawa prawna

Ustawa z 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz.U. nr 227, poz. 1367 z późn. zm.).

 

 

Opracowanie:

dr inż. Marek Rybakowski